• Monopolar needles fot BOTOX
  Monopolar needles fot BOTOX
 • Sterilizable monop. needles with cable
  Sterilizable monop. needles with cable
 • Disposable monop. needles with cable
  Disposable monop. needles with cable
 • Sterilizable monopolar needles
  Sterilizable monopolar needles
 • Disposable monopolar needles
  Disposable monopolar needles
 • Platinum monopolar needles sterilizable
  Platinum monopolar needles sterilizable
 • Disposable monop. needles - flat cable
  Disposable monop. needles - flat cable
 • Sterilizable monop. needles - flat cable
  Sterilizable monop. needles - flat cable
 • Disposable monop. needles microconn.
  Disposable monop. needles microconn.
 • Sterilizable monop. needles microconn.
  Sterilizable monop. needles microconn.

Monopolar needle electrodes

Sterilizable monopolar needles

• Disconnectible monopolar needle electrode

  (sterilizable) L=10 mm (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle electrode

  (sterilizable) L=15 mm (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle electrode

  (sterilizable) L=25 mm (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle electrode

  (sterilizable) hook (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle electrode

  (sterilizable) L=10 mm, plug D=1 mm, cable

  L=6 cm

• Disconnectible monopolar needle elctrode

  (sterilizable) L=15 mm, plug D=1 mm, cable

  L=6 cm

• Disconnectible monopolar needle elctrode

  (sterilizable) L=25 mm, plug D=1 mm, cable

  L=6 cm

• Disconnectible monopolar needle elctrode

  (sterilizable) hook, plug D=1 mm, cable L=6 cm

Disposable monopolar needles

• Disconnectible monopolar needle elctrode

  (disposable) L=10 mm (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle elctrode

  (disposable) L=15 mm (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle elctrode

  (disposable) L=25 mm (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle elctrode

  (disposable) Hook (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle elctrode

  (disposable) L=10 mm, plug D=1 mm, cable

  L=6 cm (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle elctrode

  (disposable) L=15 mm, plug D=1 mm, cable

  L=6 cm (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle elctrode

  (disposable) L=25 mm, plug D=1 mm, cable

  L=6 cm (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle elctrode

  (disposable) Hook, plug D=1 mm, cable

  L=6 cm (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle electrode

  (disposable) L=10 mm, male plug D=0,7 mm

  (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle electrode

  (disposable) L=15 mm, male plug D=0,7 mm

  (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle electrode

  (disposable) L=25 mm, male plug D=0,7 mm

  (5 pcs.)

• Disconnectible monopolar needle electrode

  (disposable) hook, male plug D=0,7 mm (5 pcs.)

Platinum monopolar needles sterilizable

• Platinum monopolar needle electrode with

  autoclaveable cable (sterilizable) L=10 mm,

  safety female plug D=1,5 mm

• Platinum monopolar needle electrode L=15

  mm with autoclaveable cable, safety female

  plug D=1,5 mm (sterilizable)

• Platinum monopolar needle electrode with

  autoclaveable cable (sterilizable) hook, safety

  female plug D=1,5 mm

Disposable monop. needles - flat cable

• Monopolar needle electrode with 5 poles flat cable (disposable) L=10 mm, safety

  female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode with 5 poles flat cable (disposable) L=15 mm, safety

  female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode with 5 poles flat cable (disposable) hook, safety female

  plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode with 5 poles flat cable (disposable) L=10 mm, safety

  male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode with 5 poles flat cable (disposable) L=15 mm, safety

  male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode with 5 poles flat cable (disposable) hook, safety male

  plug D=2 mm

Sterilizable monop. needles - flat cable

• Monopolar needle electrode with not autoclaveable 5 poles flat cable (sterilizable)

  L=10 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode with not autoclaveable 5 poles flat cable (sterilizable)

  L=15 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode with not autoclaveable 5 poles flat cable (sterilizable)

  hook, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode with not autoclaveable 25 poles flat cable (sterilizable)

  hook, safety female plug D=1,5 mm with reference on electrode and connection

• Monopolar needle electrode with not autoclaveable 5 poles flat cable (sterilizable)

  L=10 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode with not autoclaveable 5 poles flat cable (sterilizable)

  L=15 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode with not autoclaveable 5 poles flat cable (sterilizable)

  hook, safety male plug D=2 mm

Disposable monop. needles microconn.

• Pair of monopolar needle electrodes, not insulated with microconnector (disposable)

  L=10 mm - axial connection

• Pair of monopolar needle electrodes, not insulated with microconnector (disposable)

  L=15 mm - axial connection

• Pair of monopolar needle electrodes, not insulated with microconnector (disposable)

  L=20 mm - axial connection

Sterilizable monop. needles microconn.

• Pair of monopolar needle electrodes, not insulated with microconnector (sterilizable)

  L=10 mm - axial connection

• Pair of monopolar needle electrodes, not insulated with microconnector (sterilizable)

  L=15 mm - axial connection

• Pair of monopolar needle electrodes, not insulated with microconnector (sterilizable)

  L=20 mm - axial connection

Monopolar needles fot BOTOX

• Botox injection monopolar needle electrode (disposable) L=25 mm, safety male plug

  D=2 mm

• Botox injection monopolar needle electrode (disposable) L=35 mm, safety male plug

  D=2 mm

• Botox injection monopolar needle electrode (disposable) L=45 mm, safety male plug

  D=2 mm

• Botox injection monopolar needle electrode (disposable) L=55 mm, safety male plug

  D=2 mm

• Botox injection monopolar needle electrode (disposable) L=65 mm, safety male plug

  D=2 mm

• Botox injection monopolar needle electrode (disposable) L=25 mm, safety female

  plug D=1,5 mm

• Botox injection monopolar needle electrode (disposable) L=35 mm, safety female

  plug D=1,5 mm

• Botox injection monopolar needle electrode (disposable) L=45 mm, safety female

  plug D=1,5 mm

• Botox injection monopolar needle electrode (disposable) L=55 mm, safety female

  plug D=1,5 mm

• Botox injection monopolar needle electrode (disposable) L=65 mm, safety female

  plug D=1,5 mm

Sterilizable monop. needles with cable

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  L=10 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  L=15 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  L=25 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  L=35 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  L=45 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  hook, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  L=10 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  L=15 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  L=25 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  L=35 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  L=45 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode, not insulated with autoclaveable cable (sterilizable)

  hook, safety female plug D=1,5 mm

Disposable monop. needles with cable

 • Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  L=10 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  L=15 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  L=25 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  L=35 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  L=45 mm, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  hook, safety male plug D=2 mm

• Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  L=10 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  L=15 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  L=25 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  L=35 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  L=45 mm, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode not insulated with not autoclaveable cable (disposable)

  hook, safety female plug D=1,5 mm

• Monopolar needle electrode with twisted cable L=100 cm (disposable) L=12 mm,

  safety female plug D=1,5

• Monopolar needle electrode with twisted cable L=100 cm (disposable) L=18 mm,

  safety female plug D=1,5

• Monopolar needle electrode with twisted cable L=150 cm (disposable) L=12 mm,

  safety female plug D=1,5

• Monopolar needle electrode with twisted cable L=150 cm (disposable) L=18 mm,

  safety female plug D=1,5

• Monopolar needle electrode with twisted cable L=200 cm (disposable) L=12 mm,

  safety female plug D=1,5

• Monopolar needle electrode with twisted cable L=200 cm (disposable) L=18 mm,

  safety female plug D=1,5